Stadgar/statuter

Stadgar/statuter

 

Statuter för Nordic Drugs stipendium för Beroendemedicin

Stipendiet avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiat/opioidberoende i Sverige. Arbetet skall ha eller skall ha haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling, och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opiat/opioidmissbruk. Stipendiemedlet skall användas för fortbildning och utveckling inom respektive område. Stipendiet kan delas ut till en eller flera sökande från en eller flera kliniker/institutioner.

 

§1 Tilldelning av stipendium
Stipendiekommitten utser stipendiat. Stipendiet kan tilldelas enskild person eller klinik, verksam i privat eller offentlig beroendeverksamhet.


§2 Typ av stipendium
Stipendiet är ett stipendium som avser att premiera upptäckt eller utfort arbete inom beroende­området. Upptäckt eller utfört arbete behöver inte vara gjord under året som gått. Upptäckt eller utfört arbete skall ha, eller skall ha haft som målsättning att effektivisera diagnostisering och/eller säkra patientens kvalitativa behandling och/eller omhändertagande. Stipendiemedlet skall användas för fortbildning och utveckling kopplat till beroendeområdet.


§3 Rekommendation av stipendiat
Det står allmänheten fritt att rekommendera/tipsa stipendiekommitten om vinnare av stipendium. Sådana rekommendationer/tips tas tacksamt emot innan 1 juni för innevarande års stipendium. Stipendiet utlyses så att det når största möjliga offentlighet med syftet att öka antalet rekommendationer/tips till stipendiekommitten.

 

§4 Stipendiekommittens sammansättning och arbetssätt
Stipendiekommitten skall bestå av tre ledamöter. Ledamöterna i kommitten skall utgöras av läkare, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal verksamma inom beroendevården, varav en av dessa skall vara medlem i Styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin, samt en representant från Nordic Drugs. Kommittemedlemmarna utses av Nordic Drugs i samråd med Svensk förening för Beroendemedicin. I möjligaste mån skall hela stipendiekommitten sammanträda vid beslutande möte och det är ledamöterna som röstar. Ledamöterna väljs på två år.

Representant från Nordic Drugs skall vara ständig sekreterare och ordförande bör sitta i minst två mandatperioder.

Uppdraget innebär att varje år avge ett förslag till stipendiat samt att värdera andra kommittemedlemmars förslag samt att läsa igenom och värdera inkomna rekommendationer/tips. I uppdraget ingår även att skicka in skriftligt omdöme samt poängsättning till sekreteraren och deltaga på stipendiekommittens årliga sammanträde.

Poängsättning skall ske utifrån tre parametrar: kompetens, innovationsgrad samt genomförbarhet. Dessa parametrar bör tolkas enligt följande:

Kompetens (0-2):
Kvalitet på CV för den/de som söker stipendiet.

Innovationsgrad (0-10):
Projektets höjd gällande grad av nytänkande.

Genomförbarhet (0-10):
Betydelse av samt möjlighet att genomföra resultaten i klinisk praxis.

Till uppdraget hör även att i samråd med Svensk förening för Beroendemedicin bistå vid planerandet av stipendieceremonin samt i möjligaste mån närvara vid stipendieutdelningen.

Stipendienämnden sammanträder senast en månad innan utdelning av stipendiet som sker på Svensk förening för Beroendemedicins konferens eller av stipendiekommitten annat valt tillfälle, och ledamötema skall en månad före sammanträdet fått tillgång till samtliga kompletta ansökningar.

Vid sammanträdet diskuteras alla inkomna ansökningar och en eller flera stipendiater väljs fram. Varje ledamot har rösträtt motsvarande en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Sekreteraren tar kontakt med pristagaren/tagarna för att säkerställa att de kan närvara vid stipendie­utdelningen. Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

 

§5 Offentliggörande av stipendiet
Stipendiaten/erna skall offentliggöras och stipendiet delas ut under högtidliga former på Svensk förening for Beroendemedicins konferens, eller av stipendiekommitten annat valt tillfälle. Prisutdelningsceremonin planeras och arrangeras av Nordic Drugs med stöd av Svensk förening for Beroendemedicin. Vid prisutdelningen medverkar ordförande samt representanter från Nordic Drugs och så många kommittemedlemmar som möjligt.

Nordic Drugs står för eventuella omkostnader i samband med prisutdelningen. Datum för ceremonin beslutas av stipendiekommitten i samråd med Svensk förening för Beroendemedicin. I samband med prisutdelningen skall stipendiaten/erna erbjudas möjlighet att ge en kortare presentation av sitt arbete. Utöver prissumman skall stipendiaten även erhålla ett diplom.

 

§6 Stipendiemedlens användning och rapportering
Stipendiemedlet skall vara utnyttjat inom 16 månader från det att man skriftligen meddelats. Till nästkommande års stipendiekommittes sammanträde skall stipendiaten lämna en skriftlig rapport om hur stipendiet använts.

Utdelning och nyttjande av stipendium regleras av Läkemedelsbranschens etiska regelverk, artikel 7.

Om pristagaren inte kan utnyttja stipendiet enligt intentionerna och inom givna tidsramar kan dispens begäras hos stipendiekommitten för ett förlängt utnyttjande.

I de fall då stipendiat väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan äger stipendiekommitten rätt att säga upp beviljat stipendium samt hålla inne ej utbetalda stipendiebelopp. Stipendiat har i sådant fall inte rätt till skadestånd för detta.

 

§7 Förändringar av statuterna
Förändringar i statuten kan endast genomföras på kommittemöten där samtliga kommittemedlemmar deltar.

 

§8 Stipendiets likvidering
Nordic Drugs kan ensidigt bestämma att lägga ned stipendiet. Nordic Drugs har rätten att besluta vad som skall göras med eventuella innestående medel.

 

§9 Generella krav för Nordic Drugs Stora Pris
• Nordic Drugs Stora Pris avser bidrag till en eller flera personer som utgår till mottagarens/arnas fortbildning. Stipendium får inte vara fråga om direkt ersättning för en prestation eller ett arbete.

• Nordic Drugs Stora Pris kan inte ges till person som har en pågående anställning hos Nordic Drugs.

• Priset får inte utdelas till någon medlem i stipendiekommitten.

• Nordic Drugs Stora Pris skall aldrig delas ut till samma person/er två på varandra följande år.


§10 Utbetalande av stipendiemedel
Stipendiet utbetalas till pristagares konto.